Studio / Studio 1

Studio 1

  1. รอกไฟฟ้า (Electric Motor Hoist) พร้อมราวแขวนไฟ (Batten Bar) ยาว 4 เมตร จำนวน 24 ชุด
  2. รอกไฟฟ้า 1 ชุดประกอบไปด้วย 5 วงจร แยกเป็น Non- Dimmer 2 วงจร Dimmer 3 วงจร
  3. พร้อมเต้าเสียบ 2 แบบ คือ แบบ CEE 32 Amps. และแบบ CEE 16 Amps


รวมวงจร :
  • - Non Dimmer บนรอกไฟฟ้าทั้งหมด 48 วงจร Dimmer บนรอกไฟฟ้าทั้งหมด 72 วงจร แผงจ่ายไฟ Grid Box บน Cat walk จำนวน 4เต้าๆละ 6 วงจร รวมทั้งหมด 24 วงจร พร้อมเต้าเสียบ 2 แบบ คือ แบบ CEE 32 Amps. และแบบ CEE 16Amps.
  •  - แผงจ่ายไฟบริเวณผนังห้อง จำนวน 4 เต้าๆละ 6 วงจร รวมทั้งหมด 24 วงจร พร้อมเต้าเสียบ 2 แบบ คือ แบบ CEE 32 Amps. และแบบ CEE 16 Amps.
  • - แผงจ่ายไฟ Grid Box บน Cat walk และแผงจ่ายไฟบริเวณผนังห้อง เป็นวงจรแบบ Dimmer ทั้งหมด ระบบ Control รอกไฟฟ้า เป็นระบบ Manual
  
  
   

แปลนโรงถ่าย 1

Studio